નૃત્યકીઆ


Jeg har fået en gave der er smukkere end de fleste. En super fin dame, som efter en lille vask, var næsten lige så god som ny. Nogle gange er jeg bare så heldig!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.